Chocianów, dnia 28.12.2016r.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie uprzejmie informuje, że w związku z:

- ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz Dyrektywą 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej,

- wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r. (sygn. C-276/14), który stwierdził, że gminne jednostki budżetowe nie mogą być uznane za podatników podatku VAT, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności, a także

- uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie 7 sędziów z 26 października 2015 r. (sygn. I FPS 4/15), który uznał, że gminne zakłady budżetowe nie mogą być uznane za odrębnego od gminy podatnika VAT, gdyż nie spełniają one warunku samodzielności począwszy od 01.01.2017 r. podmiotem stosunków cywilnoprawnych, w szczególności związanych z dostawą lub nabyciem towarów oraz ze świadczeniem usług, jest Gmina Chocianów.

W związku z powyższym w dokumentach potwierdzających stosunki cywilnoprawne, tj. umowach, zleceniach, porozumieniach, a także w fakturach VAT, dokumentujących dostawę/nabycie towarów oraz świadczenie usług należy wskazywać Gminę Chocianów.

Stroną dotychczasowych stosunków cywilno-prawnych, w których wskazywana była jednostka organizacyjna Gminy Chocianów – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul.Głogowska 14, 59-140 Chocianów jest od 01.01.2017 r. Gmina Chocianów.

Wobec powyższego wnosimy by na wystawianych przez Państwa fakturach VAT, dokumentujących dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie (jednostki organizacyjnej Gminy Chocianów) począwszy od dnia 01.01.2017 r. wskazywano dane identyfikujące Gminę Chocianów wraz z informacją o jednostce organizacyjnej, tj.:

Nabywca:

GMINA CHOCIANÓW

ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów

NIP GMINY: 692-22-53-913

Odbiorca:

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, UL.GŁOGOWSKA 14, 59-140 CHOCIANÓW

Faktury VAT i inne dokumenty finansowo-księgowe, które nie będą zawierać określenia nabywcy zgodnego z powyższym wzorem będą uznawane za wystawione w sposób nieprawidłowy i będą wymagały korekty.

Nadmieniamy, iż nie zachodzi konieczność dokonywania zmian istniejących umów cywilno-prawnych z jednostek organizacyjnych Gminy na Gminę Chocianów, bowiem z mocy prawa, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług (……) przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016, poz. 1454), Gmina Chocianów z dniem 1.01.2017 r. wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach dotyczących podatku VAT prawa i obowiązki jednostek organizacyjnych podlegających centralizacji VAT.

Jednostka organizacyjna będąca jednostką budżetową lub zakładem budżetowym jedynie reprezentuje założyciela – Gminę Chocianów, a zaciągając zobowiązania zaciąga je w imieniu Gminy Chocianów.